EURONS HISTORIA

Euron började sin historia på världens finansmarknader precis innan sekelskiftet och var då en elektronisk valuta. Euron blev först till fysiskt år 2002 då de absolut första sedlarna och mynten tillverkades.

Euro sedlar

Euron ersatte därmed den tidigare ECU, den europeiska valutaenheten, och detta med ett förhållande 1:1. Euron har sedan den lanserats alltid administrerats utan den europeiska centralbanken i Frankfurt

Själva tanken om att skapa en gemensam valuta till de europeiska länderna hart funnits väldigt länge. För nästan hundra år sedan dök det upp förespråkare för en gemensam europeisk valuta.

 

 

Iden väcktes i tyskland i och med ett den tyska kanslern la fram det som förslag på grund av att minska splittringar och problem som följt det första världskriget. Iden tog dock inte fart och diskuterades inte seriöst igen förräns 1969 men förslaget gick inte igenom.

Det var först 1993 som arbetet att skapa en gemensam valuta togs tag i på riktigt, i och med fördraget om den europeiska unionen.

Alltså infördes euron till Europa innan sverige var med som medlemsland, men det är inte troligt att vi hade bytt valutaäven om vi hade varit med i övergången. Det enda nordiska landet som var medlem vid tillfället var danmark, och de beslutade tillsammans med storbrittanien att inte gå med i valutasällskapet.

I och med att Europa fick en gemensam valuta fick samtidigt länder ett större intresse i varandras ekonomiska situationer då dessa nu i större grad än innan skulle komma att påverka varandra. Därför antogs 1997 en ny pakt inom eu som kallas stabilitets och tillväxtpakten.

Uppgiften som pakten ska genomföra är att kontrollera de länder som vill ansluta sig till eurozonens ekonomi för att säkra eurons värde.

Påföljande år, 1998, togs första beslutet kring vilka stater som fick vara med i valutasamarbetet och det var enbart två stater som ej ansågs uppfylla kraven och dessa var grekland och sverige.

Sverige hade dock med flit inte velat uppfylla de krav som Eu hade ställt då landet ville vänta med att införa euron. Efter att den europeiska centralbanken sattes upp 1998 hade de absolut största förberedelsena gjorts för att på en stor skala införa euron som valuta och detta gjordes elektroniskt den första januari i elva utav medlemsländerna.

Det var först tre år senare som de första mynten och sedlarna av euron togs i bruk och helt ersatte de tidigare valutorna i medlemsländerna.

Sedan dess har fler och fler länder anslutit sig till både euron och EU vilket resulterar till att idag används Euron som valuta i 19 av länderna i eu och ett flertal även utanför kontinenten, och med ett kontantvärde som är störst i världen, till och med större än dollarn, har euron verkligen hunnit lämna avtryck i världen på så kort tid.

Eurons rankning bland världsvalutorna

Euron ar stark

Euron är en enorm valuta på den internationella finansmarknaden.

Euron påverkar mer än en halv miljard människor direkt. För bara några år sedan gick euron om dollarn som den valuta som har störst kontantvärde och är det fortfarande med totalt 915 miljarder euro i cirkulation.

Euron kommer på andraplats i två andra aspekter, och dessa är att euron är den näst största reservvalutan efter dollarn, samt den näst största handelsvalutan efter dollarn, men trenden pekar i eurons fördel i dessa frågor.

Eurozonen tillsammans med euron räknas som den åttonde dyraste valutan i världen. Eurozonen kommer efter Kuwait, Bahrain, Oman, Litauen, Storbritannien, Jordanien och Azerbajdzjan. Dessa mätningar görs normalt mot dollarn men kan även genomföras med Kuwaits valuta, Dinar, som måttstock.

Euron har länge varit en högrankad valuta jämfört med den svenska kronan, men sjönk drastiskt i värde tillsammans med dollarn under finanskriserna som uppstod. Euron tappade runt 20% mot kronan man har sakta börjat återhämta sig sedan krisen.

Trots att de länder som använder sig av euron har varit i flertalet finanskriser har inte euron värde sviktat så mycket som man skulle kunna tro. Mot dollarn har euron stärkt sig ända sedan euron gick om dollarn i värde år 2002. Dock har det synts en stark trend att euron tillsammans med dollarn har minskat i värde markant gentemot till exempel den kinesiska Yuan.

Eurons ekonomiska påverkan

Det spekulerades mycket kring om euron skulle vara en berättigad satsning med avseende på ekonomin, skulle man verkligen tjäna något på att införa en gemensam valuta i Europa.

Det finns flertalet teorier om hur stort område som skall ha en gemensam valuta för att det ska bli ekonomiskt försvarbart att upprätthålla det. Det finns dock i huvudsak två modeller som användes tillsammans med beslutet om att införa euron.

Båda dessa modeller är framtagna av ekonomen Robert Mundell och de är The Stationary Expectations model och the International Risk Sharing model. Mundell själv förespråkade International Risk Sharing model och ansåg därför att euron skulle införas.

Den mest självklara anledningen till att euron har haft en positiv ekonomisk inverkan på Europa är det minskade behovet att valutabyten och valutahandel i området, och teoretiskt sätt öppna möjligheter för nya handelstillfällen som tidigare inte hade varit möjliga.

Samtidigt försvinner en stor risk eftersom värdessvängningar hos delade valutor är betydligt mindre och ökar säkerheten för företag och privatpersoner.

I och med införandet utav euron i Europa har flertalet studier och undersökningar genomförts för att se effekten av en gemensam valuta i handelsstatistik. Studierna har dock varierat mycket i sina resultat då vissa har kommit fram till en så stor ökning som 14 % medan andra enbart kommit fram till 3%.

Införandet av euron har även resulterat i att räntorna för respektive medlemsland generellt sett har minskat vilket har resulterat i billigare statslån. Resultatet av detta är att länder som har gått med i EU med en mindre stabil ekonomi nu betraktas som ett betydligt stabilare land tack vare sitt medlemskap i Euron.

De största ränteminskningarna sågs i länder som Grekland, Portugal, Spanien och Irland, och det var även dessa länder som råkade mest illa ut i den europeiska skuldkrisen 2011. Då dessa länder fick tillgång till billigare lån än vad de egentligen borde haft ökade succesivt deras statsskuld till okontrollerbara höjder vilket resulterade i den ekonomiska krisen.

Eurokrisen

Skuldkrisen i Europa startade i början av 2010 och var resultatet i växande statsskulder hos de länder som använder sig av euron. Krisen började med att flertalet av staterna fick en försämrad möjlighet att betala tillbaka sina lån och fick försämrade kreditvärden. I och med detta sjönk förtroendet för staterna och värdet minskade drastiskt på statspapper.

I och med införandet av euron fick många länder i eurozonen ett högre kreditvärde och därigenom lägre räntor än vad de egentligen förtjänade vilket är en av de många faktorerna som ledde fram till krisen.

De länder som blev hårdast drabbade var Grekland, Spanien och Portugal och när dessa med mera fick sämre kreditvärdighet på grund av växande budgetunderskott gav det en minskad känsla av säkerhet i finansmarknaden. Denna oro nådde en kritisk nivå först i Grekland där det inte längre gick att sälja statsobligationer för att kunna finansiera landets statsskuld.

Greklands ekonomi var en av de bäst växande innan krisen fram tills den globala finanskrisen som skedde i slutet av 00-talet. Greklands ekonomi drabbades speciellt hårt då en av landets största inkomster är från turism och i och med en global finanskris minskar turismen markant.

Sedan eurokrisens början har flera av staterna fått lån via den europeiska unionen, bland annat har Grekland fått ett stödpaket omfattande 110 miljarder euro, och Irland har lånat 67.5 miljarder, där Sverige har lånat ut 600 miljoner. Krisen startade i Grekland som en effekt av att landet lyckades kringgå ett tidigare avtal bland de europeiska länderna om hur mycket budgetunderskott och hur stora lån länderna i området kan ta för att minska risken för just en sådan kris som uppstod.

Vilka länder använder Euron?

Det är idag 19 stycken av de 27 länderna i eu som använder sig utav euron, vilket är 6 fler än vad det var när euron infördes 1999. Dessa 19 länder består av Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Slovakien, Slovenien, Tyskland och Österrike.

Det finns flertalet andra länder eller stater som använder sig av euron, till exempel Vatikanstaten, Andorra, Monaco eller San Marino. Montenegro och Kosovo använder sig utav euron utan att ha något avtal med unionen.

De kvarstående 8 länderna inom unionen som inte använder sig av euron är förpliktigade att börja så fort de uppfyller konvergenskriterierna, med undantag från Storbritannien och Danmark vars förpliktelser avskrev i och med införandet av euron.

Detta kunde inte ske för Sveriges del då vi inte var med som medlemsstat när beslutet fattades. Dock har Sverige avsiktligen inte uppfyllt konvergenskriterierna, och denna avsikt beslutades det om i en folkomröstning 2003 där det svenska folket valde att inte gå med i euron.

Det är även många länder som har sin valuta knutet till euron och är därför direkt påverkad utav den. Det är uppskattat att ungefär 150 miljoner människor påverkas direkt utav euron bara i Afrika utan att själva vara europeer.

Utanför Eurozonen är det totalt 23 länder och områden som inte tillhör EU som använder sig utav en valuta som är direkt knuten till euron. Dessa innefattar en del afrikanska länder så som Marocko. Även baltiska länder så som Bosnien. Med några få undantag så hade alla dessa länder tidigare sin valuta knuten till den franska francen vilket gjorde det naturligt att knyta sig till euron när Frankrike valde att byta valuta.

Sverigeomröstningen angående Euro

År 2003 hölls en folkomröstning i Sverige om huruvida vi skulle gå med i eurosamarbetet. Den 14 september avgjordes frågan “Anser du att Sverige ska införa euron som valuta?”. Det var en majoritet som röstade ner förslaget, med undantag från Stockholmsområdet, västra Skåne och Kungsbacka.

Som län i helhet var det endast Stockholms län som hade en positiv inställning till valutabytet. Politiskt sett var det de borgerliga partierna som stod bakom ett valutabyte. Dock var det stora splittringar inom socialdemokraterna där olika delar av partiet förespråkade olika sidor i debatten.

Dock var det inga partier som ställdes sig neutralt till frågan. Resultatet i omröstningen var ett distinkt nej till införandet av euron, med 55.9 % nej-röster, 42 % ja-röster och resterande blanka, med ett valdeltagande på 82.6%.

Opinionen har hållit i sig i Sverige sedan valet och det svenska folket tycker fortfarande att vi ska behålla kronan som valuta. Det har dock varit en del svängningar i opinionen då majoriteten ville införa euron 2009.

Dock ändrades uppfattningen påföljande år då upp emot 37 procentenheter skiljde de två sidorna åt. De senaste siffrorna visar ett euromotstånd upp emot 65 %. Denna stora förändring är förståelig och har antagligen sitt ursprung i den stora ekonomiska kris som vart världen över, och de icke stabila förhållandena i eurozonen.

Det är inte klart i nuläget när euron kommer att införas i Sverige, om den någonsin kommer att göra det. Eurofrågan är inte längre en fråga som aktivt drivs av de större partierna i dagen läge, men självklart finns det en liten opinion som talar för att Sverige ska lämna den europeiska unionen helt och därigenom inte heller införa euron. Fördelarna med att ha en separat valuta visade sig under de senaste finanskriserna vilket har ökat stödet för kronan markant.

EURO

Valutakod:

EUR

Lokalt namn:

Euro

Införd:

År 1999

Symbol:

Delas i:

1 € = 100 cent

Används i:

EMU

Andorra

Belgien

Cypern

Estland

Finland

Frankrike

Grekland

Irland

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Monaco

Montenegro

Nederländerna

Portugal

San Marino

Slovakien

Slovenien

Spanien

Tyskland

Vatikanstaten

Österrike

Valörer:

Mynt: 1 & 2 euro

Sedlar: 5, 10, 20, 50, 100, 200 & 500 euro

Underenhet: 1, 2, 5, 10, 20 & 50 cent